Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Încasarea taxelor consulare

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în China

Bank of China, Head Office, Banking Department, Bank code 40 Beijing

中国银行总行营业部

Address: 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China

地址: 北京市复兴门内大街1号

SWIFT: BKCHCNBJ

Account name: Embassy of the Republic of Moldova

账户名称:摩尔多瓦共和国驻华大使馆

Account No. 778350020741 (RMB currency account)

账户: 778350020741   (人民币账户)

or,

Account No. 778350031628 (EURO currency account)

账户: 778350031628   (欧元账户)

Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul Ambasadei în euro sau yuani, la orice filială a Bank of China. Plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează doar prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar. Cu titlu de excepție, Ambasada poate accepta încasarea în numerar a plăților pentru serviciile consulare prestare, la cererea în scris a solicitantului, aprobată de către șeful misiunii, doar în cazurile când instituția bancară conform graficului de lucru este închisă.

Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului achitat.

Legea Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

 

                              Serviciile consulare

 prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare

 ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare

 

Nr.

.

Serviciul

Tariful în euro

 1. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

2

Tip B - viză de tranzit

40

3

Tip C - viză de scurtă şedere

40

4

Tip D - viză de lungă şedere

40

 

Tarife pentru perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

 1. Perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru cetățeanul RM aflat în străinătate:

Termen

30 zile

15 zile

5 zile

Total

100 €

110 €

130

2.       Perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru cetățeanul RM cu vîrsta sub 7 ani aflat în străinătate:

Termen

30 zile

15 zile

5 zile

Total

90 €

100 €

115

3.       Perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru cetățeanul RM cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani aflat în străinătate:

Termen

30 zile

15 zile

5 zile

Total

90 €

100 €

115 €

Tarife pentru perfectarea buletinului de identitate cetățeanului Republicii Moldova

 1. Perfectarea buletinului de identitate al cetățeanului RM pentru cetățeanul RM aflat temporar în străinătate:

Termen

30 zile

15 zile

5 zile

Total

55 €

60 €

70 €

 1. Perfectarea buletinului de identitate al cetățeanului RM în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate, buletinului de identitate electronic, actului de identitate provizoriu, buletinului de identitate provizoriu, pașaportului de tip sovietic), declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul RM aflat temporar în străinătate:

Termen

30 zile

15 zile

5 zile

Total

55 €

60 €

70 €

1

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv

160

2

Eliberarea titlului de călătorie

25

 1. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

15

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

320

3

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

15

4

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

50

5

Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

10

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50

 1. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

70

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

270

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

70

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

170

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

25

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

30

 1. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:

a) în numele persoanei fizice

30

b) în numele persoanei juridice

60

2

Autentificarea testamentului

30

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

55 (pentru fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 (pentru o pagină)

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

15 (pentru o pagină)

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

20

b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

10

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

15

9

Primirea documentelor la păstrare

20 (pentru fiecare lună)

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

15

11

Întocmirea protestelor de mare

30

12

Asigurarea probelor

50

13

Alte acte notariale

50

 1. Supralegalizarea consulară

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

a) pentru persoane fizice

35

b) pentru persoane juridice

65

 1. Alte acţiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

35

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

35

 

Plata pentru servicii consulare nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată. 

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.