Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Încasarea taxelor consulare

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în China

Bank of China, Head Office, Banking Department, Bank code 40 Beijing

中国银行总行营业部

Address: 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China

地址: 北京市复兴门内大街1号

SWIFT: BKCHCNBJ

Account name: Embassy of the Republic of Moldova

账户名称:摩尔多瓦共和国驻华大使馆

Account No. 778350020741 (RMB currency account)

账户: 778350020741   (人民币账户)

or,

Account No. 778350031628 (EURO currency account)

账户: 778350031628   (欧元账户)

Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul Ambasadei în euro sau yuani, la orice filială a Bank of China. Plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează doar prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar. Cu titlu de excepție, Ambasada poate accepta încasarea în numerar a plăților pentru serviciile consulare prestare, la cererea în scris a solicitantului, aprobată de către șeful misiunii, doar în cazurile când instituția bancară conform graficului de lucru este închisă.

Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului achitat.

Legea Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

 

                              Serviciile consulare

 prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare

 ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare

 

Tipul de acţiune

Perioada de perfectare a actului de către Agenţia Servicii Publice a RM

Total costul serviciului consular, în Euro

1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar

 -

20

2. Tip B – viză de tranzit

 -

40

3. Tip C – viză de scurtă ședere

 -

40

4. Tip D – viză de lungă ședere

 -

40

1.Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) şi perfectarea actului  

20 zile lucrătoare

104

5 zile lucrătoare

136

1.1 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) pentru copilul sub 7 ani şi cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani, aflat în străinătate, inclusiv perfectarea actului  

20 zile lucrătoare

93

5 zile lucrătoare

120

1.2 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA), prelavarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent și temporar

20 zile lucrătoare

120

5 zile lucrătoare

93

2. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate (CA). 

20 zile lucrătoare

56

5 zile lucrătoare

71

3 Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respective.  

30 zile lucrătoare – 168

10 zile lucrătoare – 198

4. Eliberarea titlului de călătorie

 

25

4.1 Eliberarea titlului de călătorie pentru copii minori în vîrstă de pînă la 18 ani.

 

gratuit

5. Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective.

5.1 În temeiul prevederilor art.12 alin 11 din Legea cetățeniei RM nr. 1024/2000.

5.2. În temeiul prevederilor art.12 alin 2 din Legea cetățeniei RM nr. 1024/2000 (G5)

(5.1) 21 euro

 

 

 

 

 

 

(5.2) 40 euro

6. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

 Până la 3 luni

320

7. Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

 Până la 3 luni

15

8. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

50

9. Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

10

10. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

 

50

11. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

 

70

12. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

 

270

13. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soș este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

 

70

14. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

 

170

15.Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

 

25

16.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

 

30

1. Autentificarea procurii:

 

 

a) în numele persoanei fizice

 

30

b) în numele persoanei juridice

 

60

2. Autentificarea testamentului

 

30

3. Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

105

4. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

 

55

5. Legalizarea semnăturilor pe documente

 

10

6. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele

 

2

7. Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele

 

15

8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege: a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

 

20

b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

 

10

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

15

9. Primirea documentelor la păstrare

 

20

10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

 

15

11. Întocmirea protestelor de mare

 

30

12. Asigurarea probelor

 

50

13. Alte acte notariale

 

50

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova.

a) pentru persoane fizice

 

35

b) pentru persoane juridice

 

65

1.       Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova, inclusive:

l  Certificat/duplicatul certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă.

 

l  Certificate privind starea civilă

 

 

l  Certificate privind capacitatea matrimonială

 

l  Aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

 

l  Aviz cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

 

l  Extras multilingv de pe actul de stare civilă

 

 

 

20 zile lucrătoare – 41

5 zile lucrătoare – 53

 

20 zile lucrătoare – 39

5 zile lucrătoare – 47

 

20 zile lucrătoare – 43

5 zile lucrătoare – 59

 

20 zile lucrătoare – 40

5 zile lucrătoare – 50

 

20 zile lucrătoare – 40

5 zile lucrătoare – 49

 

20 zile lucrătoare – 41

5 zile lucrătoare – 53

2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte.

 

35


la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;Plata pentru servicii consulare nu se încasează: 

 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată. 

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.