Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Relaţii culturale

Dezvoltarea relaţiilor bilaterale moldo-chineze în domeniul culturii este definită de prevederile Programului de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze pentru anii 2015 -2018, acţionând în conformitate cu Acordul privind colaborarea culturală dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la 6 noiembrie 1992.

 

P R O G R A M

de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova

şi Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze

pentru anii 2015 -2018

 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze, denumite în continuare „Părţi”:

Aspirând la consolidarea şi  extinderea legăturilor de prietenie şi înţelegere reciprocă între popoarele Republicii Moldova şi Republicii Populare Chineze, 

Acţionând în conformitate cu Acordul privind colaborarea culturală dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la 6 noiembrie 1992, 

Au convenit asupra următorului Program de cooperare pentru anii 2015-2018:

 

I. Edituri. Biblioteci

Articolul 1

Părţile, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, susţin  schimbul şi diseminarea de publicaţii ale celeilalte părţi prin programe corespunzătoare în domenii precum: 

a) Organizarea de târguri, seminare, evenimente literare şi alte evenimente similare legate de publicaţii, inclusiv a structurilor mobile de lectură publică; 

b) Susţinerea coeditărilor şi a traducerilor;  

c) Susţinerea schimburilor şi formării profesionale pentru bibliotecari, scriitori, traducători, librari şi editori.           

d) Încurajarea traducerii şi publicării lucrărilor literare clasice şi contemporane pentru a promova literatura şi cultura celor două state. 

 

Articolul 2

(1) Părţile vor promova contactele directe şi cooperarea între Bibliotecile Naţionale, bibliotecile publice şi alte biblioteci prin schimb de specialişti sub forma participării la simpozioane, întâlniri de lucru şi schimb de documente, inclusiv pe suport electronic.

(2) Părţile vor sprijini invitarea şi participarea reciprocă la târgurile internaţionale de carte şi expoziţiile de carte organizate pe teritoriul statelor lor, urmând ca după încheierea expoziţiei, după caz, să se ofere, parţial sau total, exponatele unor instituţii de cultură ai statului Părţii primitoare sau gazdă.

(3) Părţile vor încuraja schimbul a câte doi experţi bibliotecari, bianual, de la bibliotecile lor naţionale sau de la alte biblioteci publice, pentru vizite de studiu de până la o lună fiecare, în scopul de a se familiariza cu organizarea şi funcţionarea bibliotecilor lor publice şi de a facilita contactele directe şi cooperarea.

(4) Părţile vor încuraja schimbul de microfilme ale manuscriselor din bibliotecile lor publice, în scopul de a-şi îmbogăţi colecţiile, conform prevederilor legislaţiilor lor naţionale.

(5) Părţile vor încuraja colaborarea între bibliotecile naţionale între bibliotecile naţionale în domeniul digitalizării patrimoniului documentar, efectuarea unor vizite de studiu şi schimb de bune practici, precum şi oferirea de asistenţă tehnică şi echipamente pentru digitalizarea patrimoniului documentar.

 

II. Patrimoniu cultural şi arte vizuale

 

Articolul 3

Părţile vor sprijini şi încuraja schimbul de informaţii şi schimburile de personal tehnic şi profesional relevant domeniului protecţiei şi restaurării patrimoniului cultural, precum şi vor promova şi extinde cooperarea în domeniul protecţiei şi restaurării patrimoniului cultural.

 

Articolul 4

Părţile vor promova schimbul reciproc de expoziţii de fotografie şi artă plastică contemporană, vor sprijini schimbul de expoziţii personale. Instituţiile interesate, experţii şi oamenii de cultură vor efectua negocieri directe în vederea participării artiştilor plastici şi criticilor de artă la simpozioane, seminare şi expoziţii internaţionale organizate pe teritoriul ambelor state.

(1) Partea chineză invită Partea moldovenească să participe la următoarele evenimente internaţionale: 

a) Festivalul Internaţional de Artă Populară Chineză; 

b) Expoziţia Internaţională Bienală de Artă din Beijing. 

 

Articolul 5

Părţile vor încuraja şi  sprijini schimburile şi cooperarea în domeniul managementului muzeelor, protecţiei şi conservării artefactelor de colecţie, precum şi în alte domenii.

 

III. Muzică. Teatru

Articolul 6

Părţile vor sprijini invitaţiile reciproce la festivaluri muzicale, concursuri şi alte activităţi internaţionale, organizate pe teritoriul celor două state.

(1) Partea moldovenească invită  Partea chineză să participe la următoarele manifestări internaţionale:

a)  Festivalul Internaţional de Muzică “Mărţişor” (1-10 martie, anual, or.Chişinău);

b)Festivalul-concurs Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” (septembrie, anual, or.Chişinău) ;

c)Festivalul Internaţional “ETHNO-JAZZ” (anual, or.Chişinău); 

d)Festivalul-concurs Internaţional de Muzică Uşoară “Două inimi gemene” (noiembrie, anual, or.Chişinău) ;  

e)Concursul Internaţional al Tinerelor Interpreţi  „E.Coca” (anual, or.Chişinău);

f)Festivalul Internaţional al Muzicii Noi (anual, or.Chişinău);

g)Festivalul Internaţional de Muzică şi Dans „Nufărul alb” (or.Cahul, bienal);

h)Festivalul Internaţional de Teatru ”Bienala Teatrului Eugene Ionesco” (bienal, or.Chişinău).

i)Festivalul Naţional de Teatru;

j)Gala Internaţională a Teatrelor de Păpuşi;

k)Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru;

 

(2) Partea chineză invită Partea moldovenească să participe la următoarele festivaluri internaţionale:

a) Festivalul  „Întâlnirea la Beijing”;

b) Festivalul Internaţional al Patrimoniului Cultural Intangibil de la Chengdu, China;

c) Festivalul Internaţional de Folclor de la Nanning, Guangxi;

d) Săptămâna  Internaţională de Muzică Country „Zhangjiajie”.

 

Articolul 7

(1) Părţile vor contribui la stabilirea şi dezvoltarea legăturilor directe între teatre, schimbul de actori, echipe de creaţie, critici de teatru, invitarea regizorilor pentru montarea spectacolelor în Republica Moldova şi Republica Populară Chineză.

(2) Părţile vor facilita punerea la dispoziţie a textelor pieselor de teatru, a colecţiilor de imagini şi a altor materiale, inclusiv în limba engleză, dacă este posibil.

 

IV. Cinematografie

Articolul 8

Părţile vor încuraja schimbul de specialişti şi materiale între arhivele de filme din ambele state.

 

Articolul 9

Părţile vor contribui la participarea reciprocă a reprezentanţilor lor la festivalurile de film organizate pe teritoriile statelor Părţi.

(1) Partea moldovenească propune Parţii chineze să participe la următoarele festivaluri internaţionale:

a) Festivalul Internaţional al filmului documentar „Cronograf”  (anual, or.Chişinău);

b) Festivalul Internaţional a şcolilor de teatru şi film „ClasFest” (anual, or.Chişinău).

 

(2) Partea chineză  propune Părţii moldoveneşti să participe la următoarele festivaluri internaţionale:

a) Festivalul Internaţional de Film „Cocoşii de aur şi sutele de flori”;

b) Festivalul Internaţional de Artă din Shanghai.

 

 

V. Patrimoniul imaterial 

Articolul 10

Părţile vor dezvolta cooperarea şi schimbul  de informaţii în domeniul creaţiei populare, inclusiv despre festivalurile internaţionale de folclor, organizate pe teritoriile statelor Părţi.

(1) Partea moldovenească propune Parţii chineze să participe la următoarele festivaluri internaţionale:

a)Festivalul Internaţional de Muzică şi Dans „Nufărul alb” (bienal);

b)Festivalul Internaţional al Dansului Popular  „Hora Prutului”;

c)Festivalul Internaţional de Folclor „Meşterul Manole”. 

 

(2) Partea chineză propune Parţii moldoveneşti să participe la următoarele festivaluri internaţionale:

a) Festivalul Internaţional de Artă Populară din China.

 

VI. Alte domenii de colaborare 

 

Articolul 11

Părţile se vor informa reciproc privitor la problematica managementului cultural prin schimb de delegaţii ale ministerelor culturii şi alte instituţii de cultură, precum şi prin vizite de studiu. 

 

Articolul 12

Părţile vor conveni asupra organizării şi desfăşurării Zilelor Culturii  Republicii Moldova în Republica Populară Chineză şi Zilelor Culturii  Republicii Populare Chineze în Republica Moldova. Programul, perioada, condiţiile de organizare şi financiare ce ţin de desfăşurarea Zilelor Culturii, vor fi determinate de către Părţi printr-un protocol separat.

 

Articolul 13

Părţile vor contribui la stabilirea relaţiilor directe între instituţiile de educaţie artistică ale ambelor state.

 

Articolul 14

Părţile vor sprijini colaborarea directă între asociaţiile de scriitori sau instituţiile literare şi vor încuraja, în special, schimbul de specialişti şi traducerile reciproce ale lucrărilor literare.

 

Articolul 15

Părţile vor încuraja schimburile de experienţă şi cooperarea în domeniul publicaţiilor de presă, vor promova schimburile de specialişti între departamentele guvernamentale relevante şi specialiştii din industria editorială, organizând, spre exemplu, vizite reciproce ale delegaţiilor în conformitate cu prevederile acestui Program, etc. Părţile vor încuraja folosirea limbii materne pentru a prezenta, traduce, publica operele literare remarcabile şi cărţile celuilalt stat. În cazul în care Partea moldovenească va traduce şi publica cărţi chinezeşti, Partea chineză poate oferi o finanţare adecvată pentru editorul din Republica Moldova. Părţile vor încuraja instituţiile editoriale locale să participe la târgurile internaţionale de carte care au loc în cealaltă ţară.

 

Articolul 16

Părţile vor încuraja cooperarea în domeniul industriei culturale, vor încuraja instituţiile culturale ale celor două Părţi să exploreze reciproc pieţele, să investească sau să înfiinţeze instituţii afiliate în cealaltă ţară, să participe la expoziţii de industrii culturale organizate în cealaltă ţară.

 

    VII. Prevederi financiare                                        

Articolul 17

La realizarea schimbului reciproc de delegaţii, Partea trimiţătoare va pune la dispoziţie Părţii primitoare, cu cel puţin două luni înainte de la data planificată a vizitei, CV-urile  membrilor delegaţiei şi agenda de lucru pe durata aflării lor în ţara primitoare, iar Partea primitoare va răspunde la solicitarea Părţii trimiţătoare nu mai târziu de 15 zile de la data planificată a sosirii. 

 

 

Articolul 18

În conformitate cu  prezentul Program, Părţile realizează schimbul de specialişti în următoarele condiţii financiare:

a)Partea trimiţătoare suportă cheltuielile de transport tur-retur;

b) Partea primitoare suportă cheltuielile de transport pe teritoriul statului său, precum şi cheltuielile de cazare şi diurnă în conformitate cu prevederile  legislaţiei interne în vigoare.

 

 

Articolul 19

În cazurile când, prin acorduri separate sunt stipulate alte condiţii, cheltuielile ce ţin de organizarea expoziţiilor se realizează după cum  urmează:

(1)Partea trimiţătoare suportă:

a) Cheltuielile pentru transportarea exponatelor până la destinaţie  în ţara primitoare şi de retur;

b) Asigurarea exponatelor.

(2) Partea primitoare suportă:

a)Cheltuielile ce ţin de transportul intern, de organizare şi publicitate;

b)cheltuielile ce ţin de securitatea şi paza exponatelor pe teritoriul statului său, iar în cazul deteriorării sau pierderii  exponatelor, prezintă documentele necesare pentru acţiunea în judecată, asumându-şi responsabilitatea de a nu realiza lucrările de restaurare, cu excepţia lucrărilor de profilaxie în urma exprimării acordului Părţii trimiţătoare.

           Procedurile de vămuire la introducerea şi scoaterea exponatelor de pe teritoriile Părţilor, se vor efectua în conformitate cu legislaţia naţională a Părţilor şi tratatele internaţionale relevante. 

 

Articolul 20

Toate acţiunile prevăzute în prezentul Program, se vor efectua în limitele disponibilităţilor financiare ale Părţilor.

 

                                           

    VII. Prevederi finale 

 

Articolul 21

Părţile vor susţine  şi alte forme de colaborare reciproc avantajoase între instituţiile similare de cultură, care nu sunt reflectate în prezentul Program. 

 

Articolul 22

Litigiile legate de aplicarea sau interpretarea prezentului Program, vor fi soluţionate prin consultări şi negocieri între Părţi.

 

Articolul 23

Prezentul Program intră în vigoare din ziua semnării şi este valabil pînă la data de 31 decembrie 2018.

Fiecare Parte poate denunţa prezentul Programul, prezentând o notificare de reziliere în scris celeilalte Părţi, transmisă prin canale diplomatice, înainte de expirarea perioadei de aplicare a prezentului Program. În acest caz, Programul va expira după şase luni de la data primirii notificării de reziliere de către cealaltă Parte.

Semnat la data de 18 februarie 2014, la Beijing,  în două exemplare originale, fiecare în limba română, chineză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor divergenţe la interpretarea prevederilor prezentului Program, textul în limba engleză va fi de referinţă.