Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Acte de stare civilă

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

 

Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova.

http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/transcriere

 

Transcrierea actelor de stare civilă

 

Dosarele pentru transcrierea actelor de stare civilă se depun personal la Ambasadă. Urmare avizului pozitiv de la Serviciul Stare Civilă (cca. 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte PERSONAL la Ambasadă, pentru a ridica certificatul transcris cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcţionarul consular.

 

Pentru transcrierea actului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să depună următoarele acte:

 

 • cererea de transcriere a actului de naştere (în original+1 copie);
 • extras multilingv de pe actul de naştere spaniol (Formula A) (în original+1 copie);
 • buletinele de identitate a părinţilor valabile (2 copii);
 • certificatul de căsătorie (2 copii);
 • certificatele de naştere ale părinților (2 copii);

 

Pentru transcrierea actului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 

 • cererea de transcriere a actului de căsătorie (în original+1 copie);
 • extrasul multilingv de pe actul de căsătorie spaniol (Formula B) (în original+1 copie);
 • buletinele de identitate valabile ale solicitanţilor (2 copii);
 • certificatele de naştere ale solicitanţilor (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

 

Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 

 • cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui (în original+1 copie);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie) (în original+1 copie);
 • buletinul de identitate valabil al solicitantului (2 copii);
 • certificatul de naştere al solicitantului (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

 

*NOTĂ:

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă. Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.

 

ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STARE CIVILĂ

 

Informaţii generale

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sînt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decît în cazurile expres stabilite de legislaţie.

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

 

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

 

Categorii de solicitanţi

 

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:

 

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Acte necesare eliberării

 

Dosarele pentru eliberarea duplicatului, se depun personal sau prin intermediul poștei (Correos) la Ambasadă. Urmare primirii certificatului de la Serviciul Stare Civilă (pînă la 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte PERSONAL la Ambasadă, pentru al ridica, cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcţionarul consular.

 

Solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 

şi după caz:

 • dovada împuternicirii reprezentării (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării certificatului de stare civilă, actul căruia a fost înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii;
 • copia dosarului (de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă) însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI LA AMBASADĂ

 

Înregistrarea căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei

Înregistrarea căsătoriei între cetățeni ai Republicii Moldova

 

Pentru depunerea cererii de înregistrare a căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, în cazul în care solicitanții sunt ambii cetățeni ai Republicii Moldova, la solicitarea de înregistrare a căsătoriei, se vor prezenta următoarele acte:

 • Declarația de căsătorie și Anexa la declarația de căsătorie (ambele formulare pot fi obținute la Ambasadă sau accesînd următoarea pagină web: http://www.stare-civila.gov.md/pages/casatorie-inregistare);
 • buletinele de identitate valabile ale ambilor soți;
 • certificatele de naștere ale viitorilor soți;

și după caz:

 • dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare;
 • decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale (pentru minorii sub vîrsta de 18 ani).

 

Toate actele vor fi însoțite de 2 fotocopii

De asemenea, solicitanții vor prezenta bonul bancar de achitare a taxei consulare de 50 euro şi a taxei aferente de 20 euro.

 

Notă: După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stării civile din Republica Moldova, termenul de o lună poate fi redus.

 

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un singur părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.