Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

A A A

Întrebări adresate frecvent

Pot apela la Ambasada Republicii Moldova pentru obţinerea unui paşaport dacă nu am statut legal în ţara în care mă aflu?

Ambasadele şi consulatele Republicii Moldova au datoria de a acorda asistenţă oricărui cetăţean moldovean, indiferent de statutul său în ţara în care se află, dar nu pot încuraja şederea ilegală a acestora în statul de reşedinţă. În acelaşi timp, cetăţenii moldoveni au obligaţia de a respecta regulile de călătorie şi de şedere în străinătate pe întreaga durată a aflării pe teritoriul respectiv.

Pot obţine un nou paşaport de la ambasadă dacă paşaportul meu a fost pierdut sau furat?

Ambasadele şi consulatele Republicii Moldova au competenţă de a acorda asistenţă la perfectarea paşapoartelor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi legal, permanent sau temporar, în străinătate. Ambasadele şi consulatele recepţionează setul de documente de la solicitanţi şi îl expediază către Agenția Servicii Publice care perfectează paşaportul. Totodată, în procesul de depunere a documentelor pentru perfectarea unui paşaport, cetăţenii moldoveni urmează să respecte cerinţele stabilite de ambasade şi consulate.

Unde pot afla informaţii despre procedura de desemnare în calitate de consul onorific al Republicii Moldova?

Informaţii detaliate despre procedura de desemnare în calitate de consul onorific al Republicii Moldova. De asemenea, informaţia poate fi solicitată telefonic la numărul (373 22) 201049 sau prin e-mail la consdep@mfa.md. În mod suplimentar, poate fi consultat Regulamentul Nr. 683-b-114 din 20 iunie 2007 cu privire la consulul onorific al Republicii Moldova, care poate fi accesat pe site-ul MAEIE: www.mfa.gov.md.

Ce acte urmează să prezint pentru a fi desemnat în calitate de consul onorific al Republicii Moldova?

Solicitantul la funcţia de consul onorific al Republicii Moldova urmează să prezinte misiunii diplomatice sau oficiului consular al Republicii Moldova în ţara de reşedinţa sau, în cazul lipsei acesteia, să transmită direct în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova următorul set de documente:

 • scrisoarea adresată Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind solicitarea de a fi numit în funcţia de consul onorific al Republicii Moldova;
 • Curriculum Vitae;
 • chestionarul completat al candidatului la funcţia de consul onorific al Republicii Moldova (prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului MAEIE cu privire la Consulul onorific al Republicii Moldova);
 • copia autentificată a actului de identitate;
 • două fotografii color ale candidatului (dimensiunea 4,5cm x 3,5cm);
 • cazier judiciar, eliberat de autorităţile competente ale statului de reşedinţă, precum şi a statului cetăţenia căruia o deţine candidatul la funcţia de consul onorific, eliberat cel mult o lună până la momentul depunerii dosarului;
 • certificat medical privind starea generală a sănătăţii care confirmă condiţiile stabilite în p. 10, lit. d) al Regulamentului MAEIE cu privire la Consulul onorific al Republicii Moldova, ce este eliberat cel mult trei luni până la momentul depunerii dosarului;
 • scrisori de recomandare de la oameni reputaţi care deţin sau au deţinut funcţii de stat de rang înalt din statul de reşedinţă;
 • documente oficiale bancare care confirmă condiţiile prevăzute în punctul 10 litera e) al Regulamentului MAEIE cu privire la Consulul onorific al RM;
 • documente privind sediul oficiului consular (amplasare, planuri, scheme, fotografii, detalii tehnice, etc.);
 • conceptul de activitate al viitorului oficiu consular care va corespunde următoarelor criterii: să conţină o descriere sub toate aspectele a relaţiilor între Republica Moldova şi statul de reşedinţă; argumentarea necesităţii deschiderii oficiului consular; măsurile ce vor fi întreprinse în vederea aprofundării relaţiilor comercial/economice, investiţionale, culturale, sociale, cooperarea cu diaspora, apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în ţara de reşedinţă etc. (atragerea investiţiilor în Republica Moldova, contribuţia la intensificarea circuitului de mărfuri şi servicii între Republica Moldova şi ţara de reşedinţă, organizarea în statul de reşedinţă a expoziţiilor/forurilor economice cu participarea agenţilor economici din Republica Moldova, familiarizarea statului de reşedinţă cu cultura Republicii Moldova, organizarea schimbului de elevi şi studenţi între ambele state etc.);
 • disponibilitatea candidatului la funcţia de consul onorific de a investi propriul său capital în sectorul economic al Republicii Moldova; prognozele de ordin politic, juridic, economic, cultural etc. ulterior deschiderii oficiului consular;
 • angajament în scris că nu va solicita remunerare pentru activitatea sa, precum şi paşaport diplomatic sau de serviciu al Republicii Moldova.

Notă: Actele susmenţionate se prezintă în original însoţite de traduceri în limba română sau engleză. Documentele prevăzute la litera d), f), g), i) l), urmează să fie autentificate în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţă şi legislaţia Republicii Moldova, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Unde pot să raportez un caz de trafic de fiinţe umane?

În cazul în care aţi fost atras/ă în una din situaţiile ce descriu traficul de fiinţe umane sau cunoaşteţi persoane care pot fi identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene recomandă să semnalaţi neîntârziat autorităţile locale de poliţie, organizaţiile internaţionale şi non-guvernamentale care acordă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova. De asemenea, poate fi contactat telefonic Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova la numărul (373 22) 254-998.

Care este asistenţa oferită de MAEIE victimelor traficului de fiinţe umane?

MAEIE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, oferă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane prin identificarea acestora, semnalarea autorităţilor locale competente privind cazurile de trafic, organizaţiilor internaţionale şi non-guvernamentale care acordă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane, documentarea gratuită a victimelor în vederea repatrierii acestora în Republica Moldova, unde, ulterior, li se va acorda asistenţă de către autorităţile moldoveneşti. După necesitate şi posibilităţi, poate fi acordată asistenţă juridică, logistică, de identificare a serviciilor medicale etc.

Unde pot să raportez un caz de abandon de copil, cetăţean al Republicii Moldova, în străinătate?

Autoritatea de stat a Republicii Moldova responsabilă de repatrierea copiilor abandonaţi în străinătate este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și a Familiei. În situaţia în care cunoaşteţi astfel de cazuri, rugăm să informaţi misiunea diplomatica sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate sau Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și a Familiei din Republica Moldova.

Cine poate acorda ajutor unui copil minor din Republica Moldova aflat fără supraveghere părintească în străinătate?

În cazul identificării unui copil rămas fără supraveghere sau abandonat în străinătate, primul ajutor este acordat de către serviciile locale sociale, care vor plasa copilul în centre de plasament temporar, după care vor fi anunţate autorităţile Republicii Moldova sau părinţii acestuia.

Cum să procedez dacă o rudă a decedat în străinătate?

În cazul decesului unei rude peste hotare urmează să vă adresaţi la Secţiile consulare din cadrul Ambasadelor Republicii Moldova sau Oficiilor consulare acreditate în această ţară, precum şi la Direcția Afaceri Consulare al MAEIE pentru a obţine informaţia în legătură cu acţiunile pe care urmează sa le întreprindă. Informaţia de contact a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova poate fi accesată la www.mfa.gov.md/misiunile-diplomatice-oficiile-consulare . Direcția Afaceri Consulare poate fi contactată telefonic la (373 22) 201 047 sau prin e-mail la consdep@mfa.md.

Ce asistenţă oferă ambasadele şi consulatele Republicii Moldova în cazul decesului cetăţenilor moldoveni în străinătate?

 • Ambasadele sau consulatele oferă informaţii privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repatrierea defunctului în Republica Moldova;
 • Ambasadele sau consulatele înregistrează actele de deces ale persoanelor, precum şi eliberează în mod gratuit certificatele de deces;
 • Ambasadele sau consulatele eliberează paşapoartele mortuare pentru repatrierea defuncţilor în Republica Moldova;
 • Ambasadele şi consulatele oferă informaţii despre procedurile stabilite de autorităţile statelor de acreditare în cazurile de deces a persoanelor;
 • Ambasadele şi consulatele oferă informaţii despre casele de servicii funerare din statele de acreditare care pot acorda asistenţă la transportarea cadavrelor;
 • Ambasadele şi consulatele pot interveni pe lângă autorităţile competente ale statelor de acreditare pentru conservarea proprietăţii şi bunurilor cetăţeanului decedat.

Poate ambasada sau consulatul Republicii Moldova achita cheltuielile legate de transportarea cadavrelor cetăţenilor moldoveni în Republica Moldova?

 • Ambasada nu poate achita cheltuielile privind procedurile legate de deces;
 • Ambasada nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit;

Ambasada poate recomanda organizaţii internaţionale sau non-guvernamentale ce dispun de programe de achitare a cheltuielilor de transportare a corpului neînsuflețit.

De ce drepturi dispun cetăţenii moldoveni în caz de arest în străinătate?

 • Dreptul de a cere ca ambasada sau consulatul Republicii Moldova să fie notificate despre reţinere sau arest;
 • Dreptul la asistenţa consulară;
 • Dreptul de a contacta familia. Aceasta o poate face şi personalul consular, la solicitarea cetăţeanului;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de cetăţean sau familia acestuia);
 • Dreptul la asistenţa medicală în caz de necesitate;
 • Dreptul la traducere în limba statului aflării (cu traducător numit din oficiu sau, dacă este posibil, translator recomandat de ambasadă sau de consulat);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat (de familie sau personalul consular).

În ce mod ambasadele şi consulatele Republicii Moldova acordă asistenţă cetăţenilor moldoveni arestaţi în străinătate?

 • Vizitează cetăţeanul la locul de detenţie;
 • Recomandă avocaţi sau translatori care pot fi angajaţi să reprezinte cetăţenii în faţa autorităţilor;
 • Semnalează autorităţilor locale eventualele abuzuri constatate în aplicarea regimului de detenţie sau nerespectarea drepturilor cetăţenilor moldoveni;
 • Semnalează autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Transmit mesaje familiei cetăţeanului, la solicitarea acestuia.